Υπηρεσίες -Τομείς Ενασχόλησης

Οικογενειακές Διαφορές

 • Διαζύγιο
 • Διατροφή τέκνων-συζύγων
 • Γονική μέριμνα- επιμέλεια- επικοινωνία
 • Συμμετοχή στα αποκτήματα
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Υιοθεσία
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων
 • Αγωγή προσβολής πατρότητας
 • Αναγνώριση τέκνου
 • Δικαστική συμπαράσταση

Κληρονομικές Διαφορές

 • Δημοσίευση Διαθήκης & Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας
 • Έκδοση Κληρονομητηρίου
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποποίηση κληρονομικού δικαιώματος
 • Αγωγή προσβολής διαθήκης
 •  Αγωγή προσβολής νόμιμης μοίρας
 •  Αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς
 • Αγωγή περί κλήρου
 •  Έκδοση πιστοποιητικών κληρονομίας

Κτηματολόγιο

 • Υποβολή δηλώσεων
 •  Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών
 •  Αγωγές κτηματολογίου  –αιτήσεις- ενστάσεις
 • Διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών
 • Υποβολή αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών

Αστικές και Εμπορικές Μισθώσεις

 • Διαταγές απόδοσης μισθίου
 •  Αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος
 •  Αγωγές καταβολής μισθωμάτων και κοινοχρήστων

Αυτοκινητικές διαφορές

 • Αγωγές αποζημίωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων
 • Εξωδικαστικοί Συμβιβασμοί με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Εμπορικό Δίκαιο

 • Ίδρυση – Σύσταση εταιρειών και σύνταξη & τροποποίηση καταστατικών
 • Μεταβολές εταιρείας (Λύση – Πτώχευση – Εκκαθάριση)
 • Νομική υποστήριξη για την επιλογή της ενδεδειγμένης μορφής εταιρείας
 • Αξιόγραφα

Εμπράγματο Δίκαιο

 • Αγωγές νομής και κυριότητας ακινήτων
 • Εμπράγματες ασφάλειες
 • Νομικές έρευνεςιδιοκτησιακό καθεστώς-έλεγχος βαρών
 • Μεταβίβαση ακινήτων ( επικοινωνία με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων –ενδεικτικά έκδοση Α.Φ.Μ & κλειδαρίθμου, καταθέσεις-διορθώσεις δηλώσεων, αλλαγή φορολο-γικής κατοικίας, βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ κλπ και επιμέλεια συμβολαίων)
 • Καθορισμός προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση
 • Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτρίωσης, χρησικτησία ακινήτων
 • Αγωγές αναγνώρισης δουλείας διόδου
 • Αγωγές γειτονικού δικαίου
 • Διαφορές μεταξύ οροφοκτητών

Ενοχικό Δίκαιο

 • Συμβάσεις έργου
 • Ευθύνη από αδικοπραξία
 • Προσβολή Προσωπικότητας
 • Κύρος ποινικής ρήτρας

Ασφαλιστικό Δίκαιο

 • Έκδοση Συντάξεων γήρατος , αναπηρίας και χηρείας
 • Θεμελίωση & κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 •  Κατάθεση Ενστάσεων

Τραπεζικό Δίκαιο

 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής
 • Κατάθεση αναγνωριστικών ακυρότητας συμβάσεων αγωγές
 • Αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων
 • Εγγραφή αναγκαστικών και συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων και αντίστοιχα εξαλείψεις αυτών
 • Συμβουλές για την κατάρτιση τραπεζικών συμβάσεων
 • Τραπεζικές καταθέσεις

Δημόσιο Δίκαιο

 •  Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών
 • Προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων
 • Πολεοδομική νομοθεσία
 • Ενστάσεις ενώπιον αρμοδίων Διοικητικών Επιτροπών και Αρχών
 • Αστική Ευθύνη Δημοσίου και ΝΠΔΔ
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Φορολογικό Δίκαιο

 • Υπομνήματα παροχής εξηγήσεων
 • Ενδικοφανείς Προσφυγές
 • Προσφυγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων  και αιτήματα αναστολής

Μεταφράσεις

 • επίσημες ξενόγλωσσων εγγράφων και επιμέλεια διαδικασίας χορήγησης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

Back to top